Ukrayna’nın Tüm Köylü ve İşçilerine / Rus Devriminde Anarşistler

Telgraf, telefon ya da postayla Ukrayna’nın tüm köy/erine, kasaba­larına, yörelerine ve eyaletlerine iletilecektir. Köy meclislerinde, fabrikalarda ve atölyelerde okunacaktır.

Emekçi kardeşler! İşçi ve köylülerin bir yandan burjuva-toprak ağası
otoritelerince, öte yandan, Bolşevik-komünist diktatörlük tarafından
ezilmesine karşı bir protesto olarak, Ukrayna Devrimci Başkaldırı Ordusu (Mahnocular) oluşturulmuştur. Ukrayna emekçilerinin şu ya da
bu iktidarın boyunduruğundan tümüyle kurtulması için savaşmayı ve
hakiki bir sovyet sosyalist düzeni yaratmayı, kendi hedefi olarak saptayan Mahnocular Başkaldırı Ordusu, bu amaçlara ulaşmak ve şu sırada, Denikin’in ordusuna karşı mücadeleyi sona erdirmek, yöreleri birbiri ardına her türlü zorlayıcı iktidardan ve her türlü zorlayıcı örgütten
kurtarmak için, çeşitli cephelerde inatla savaş vermiştir.
Birçok köylü ve işçi sormaktadır: Şimdi ne olacak? Yapılması gereken nedir? Uğursuz otoritelerin buyruklarına nasıl tepki göstereceğiz?
vb. İşçi ve köylüler katılabilir duruma geldikleri anda gerçekleştirilmesi gereken Tüm Ukrayna İşçi ve Köylüler Kongresi, bu sorulara nihai cevabı verecektir. Bu kongre işçi ve köylü yaşamıyla ilgili tüm
ivedi sorulan tartışacak ve karara bağlayacaktır.
Böyle bir kongrenin derhal toplanması açısından, Mahnocular Başkaldırı Ordusu, işçi ve köylü yaşamıyla ilgili olarak, aşağıdaki duyuruyu yayınlamayı zorunlu görmektedir:

 1. Denikin (Gönüllü) Ordusu’nun tüm kararnameleri bundan böyle
  kaldırılmıştır. Komünist otoritelerin, işçi ve köylülerin çıkarlarıyla çatışan kararnameleri de kaldırılmıştır. Not: Komünist otoritelerin hangi kararlarının emekçiler için zararlı olduğuna, emekçilerin kendileri, köy meclislerinde, fabrikalarda ve atölyelerde karar vermelidirler.
 2. Soyluların, kilisenin ve öteki emekçi düşmanlarının toprakları,
  tüm hayvan ve donanımıyla birlikte burada, yalnızca kendi emekleriyle geçinecek olan köylülere aktarılmalıdır. Bu aktarım örgütlü bir tarzda; yalnızca kendi yerel çıkarlarını değil, bütün ezilen emekçi köylülüğün ortak çıkarlarını da dikkate alması gereken köylü meclislerinin kararlarına göre yapılacaktır.
 3. Fabrikalar, atölyeler, madenlcr ve öteki üretim araçları bir bütün
  olarak işçi sınıfının tasarrufuna geçecektir; işçi sınıfı, sendikaları
  aracılığıyla, tüm işletmeleri kendi eline alarak, üretimi sürdürecek ve
  bütün ülke sanayisini tek bir birleşik örgüt halinde, birbirine bağlamaya çalışacaktır.
 4. Tüm işçi ve köylü örgütlerinin, özgür işçi ve köylü sovyetleri
  yaratmaya başlaması önerilmiştir. Bu sovyetler, ulusal ekonomi için
  zorunlu olan emek biçimlerinden biriyle uğraşan emekçilerden oluşmalıdır yalnızca. Politik örgütler temsilcilerinin işçi ve köylü sovyetlerinde yeri yoktur; çünkü onların katılımı, bunları, yalnızca sovyet düzeninin ölümünü getirebilecek olan, parti temsilcileri sovyetlerine dönüştürecektir.
 5. Köylü ve işçiler arasında Çeka’ların, parti komiteleri ya da benzeri zorlayıcı, otoriter ve disiplinci kurumların varlığına izin verilemez.
 6. Konuşma, basın, toplanma, sendika özgürlüğü ve benzerleri, her
  işçinin devredilemez hakkıdır ve bu hakkın sınırlandırılması karşı devrimci bir davranışı temsil eder.
 7. Devlet milisi, polis ve ordular bundan böyle kaldırılmıştır. Onların yerine, halk, kendi özsavunma birimlerini örgütleyecektir. Özsavunma yalnızca işçi ve köylüler tarafından örgütlenmelidir.
 8. İşçi ve köylü sovyetleri, işçi ve köylülerin özsavunma birimleri
  ve tek tekköylü ve işçiler, burjuvazinin ya da askeri yetkililerin herhangi bir karşı devrimci gösterisine izin vermemelidirler. Eşkıyalık tehlikesine de izin vermemelidirler. Karşı devrimci hareketle ya da eşkiyalıkla suçlanan bir kimse anında vurulacaktır.
 9. Sovyet ve Ukrayna parasının yanı sıra, tüm öbür para türleri de kabul edilmelidir. Bu kuralı çiğneyenler devrimci cezalara çarptırılacaktır.
 10. İşçi ve köylü örgütlerince devralınana dek, mal ve ürün değişimi
  serbest kalacaktır. Ama aynı zamanda, ürün değişiminin çoğunlukla
  emekçiler arasında olması da önerilmektedir.
 11. Bu duyurunun dağıtımını engellemeye çalışan her kişi karşı devrimci kabul edilecektir.
  UKRAYNA DEVRIMCI BAŞKALDIRI ORDUSU ASKERI DEVRIMCI KONSEYI VE KOMUTANLIGI (MAHNOCULAR)
  7 Ocak 1920
  “Mahno Hareketinin Duyurulan, 1920”, International Review of Social
  History, XIII ( 1968), Bölüm 2, ss. 252-4, Rusça.

Rus Devriminde Anarşistler Kitabından Sayfa 154-155

Leave a comment

Your email address will not be published.


*